sunnuntai 31. toukokuuta 2015

IYL – International Year of Light 2015

IYL – International Year of Light 2015 teemavuosi sopi aiheena FY3 Aallot –kurssille erinomaisesti. Käsitteeleehän kurssin niin mekaanisia kuin sähkömagneettisia aaltoja, ääntä ja valoa erityisesti sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Valoilmiöt, joskin jotkin, ovat yleismaailmallisia ilmiöitä ja tätä juhlavuotta sopi kurssin aikana sivuta kansainvälisyysilmiön puitteissa.

Light2015.org sivusto toimi erinomaisena lähdemateriaalina opiskelijoiden perehtyessä erilaisiin valoon liittyviin teknisiin sovelluksiin kuten silmälaseihin, valokuituihin ja lasereihin sekä erilaisiin valoilmiöihin, kuten sateenkaaren ja saippuakuplien väreihin. Myös avaruussäteilyyn ja punasiirtymään tutustuttiin ja yhtenä syynä vuoden 2015 valitsemiseksi kansainväliseksi valon vuodeksi on Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian 100v-juhlavuosi. Oppikirjoissa asiat käsitellään suomen kielellä, mutta noilla kansainvälisillä sivuilla moni termi tuli tutuksi myös englanninkielisenä.

Kurssin aluksi opiskelijat tutustuivat sivustoon ja selvittelivät mikä ihme Unesco ja kansainvälinen valonvuosi oikein ovat ja mitä fotoniikka mahtaakaan tarkoittaa. Tämä, kuten ryhmissä toteuttava oma aihe –esitys, toteutettiin jaettuina dokumentteina ja esityksinä, sillä niiden kautta työskenteleminen on koettu näppäräksi ja teknisesti helpoksi. Sen lisäksi, että opiskelijat kokosivat esityksiä, he esittivät ne muille kurssilaisille ja lopuksi tekivät niistä yhden sivun mittaisen posterin.


Huhtikuussa neljä tiedetutoriamme oli MAOLin Valoa Pilvessä -kevätkoulutuspäivillä esittelemässä mitä kaikkea he tiedetutoreina ovat tehneet ja mitä toiminta on heille antanut. Tuo tapahtuma oli yksi lukuisista kansainvälisen valovuoden tapahtumista Suomessa Lux Helsingin ja SciFest Power of Light –tapahtumien lisäksi.

ERILAISUUS KEMIAN, MATEMATIIKAN, ÄIDINKIELEN, HISTORIAN, KUVAAMATAIDON JA USKONNON KURSSIEN NÄKÖKULMISTA
Yhteisprojektimme tarkoituksena oli toteuttaa erilaisuus-ilmiötä aidosti oppiainerajat ylittäen. Ilmiötä tarkasteltiin kuitenkin jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman sallimissa rajoissa. Tarkoituksena ei ollut keksiä mitään uutta ja erikoista, vaan kohdata niissä oppiaineiden leikkauspisteissä, jotka ovat luonnollisesti olemassa. Yhden ison projektin sisällä oli useampia pienempiä projekteja.

UE 3.7 + ÄI 3.7 Erilaisuus – eriarvoisuus- teemaa käsiteltiin uskonnon ryhmissä esitelmien avulla. Aihetta tarkasteltiin ryhmätyöprojektina ja näkökulmina olivat ikä, rotu, sukupuoli, uskonto, seksuaalisuus, ympäristö, koulutus, kansallisuus, yhteiskunnallinen vakaus, köyhyys, työ ja terveys.
Äidinkielen kirjallisuuskurssilla luettiin erilaisia tekstejä samoista aiheista. Opiskelijat kirjoittivat novelleja tai dialogeja eläytyen uskonnon kurssilla käsiteltyyn aiheeseen (esim. minäkertoja tai päähenkilö oli ”erilainen”). Ryhmät tutustuivat toistensa aiheisiin yhteisellä oppitunnilla ja tutustuivat sähköisesti tuotettuihin töihin.  Aivan kurssin lopussa äidinkielen opiskelijat käyttivät uskonnon töitä aineistoesseidensä lähteinä.


 UE 3.6 + HI 2.8

Historian kurssilla tutustuttiin eurooppalaiseen ihmiseen eri aikakausina. Opiskelijat tekivät esitelmiä eri aikakauden ilmiöistä. Uskonnon ja historian opiskelijat viettivät yhteisen oppitunnin tutustuen toistensa näkökulmiin. Uskonnon opiskelijat kertoivat pienryhmissä töistään ja historian opiskelijat pitivät esitelmiä antiikin ja keskiajan ilmiöistä. Huomasimme miten erilaisuuden eri näkökulmat ovat aina olleet olemassa ja niihin on suhtauduttu hieman eri tavalla eri aikoina. Ja niinpä uskonnon opiskelijat saivat omien esitelmiensä sisältöön historiallista kehityskaarta.


UE3.6, UE3.7 + N5

Uskonnon opiskelijat tilasivat tilastomatematiikan opiskelijoilta aiheeseensa sopivia tilastoraportteja, joita varten he olivat jakaneet numeerisen datan Google Driven kautta. Näin matematiikan opiskelijat pääsivät harjoittelemaan tilastotietojen havainnollistamista ja analysointia sekä pohtimaan johtopäätöksiä ja tulosten mielekkyyttä.KE 1 + ÄI 3 + KU

 Kaunokirjallisuuden kurssilla perehdyttiin kaunokirjallisuuden eri lajeihin ja opeteltiin erittelemään ja tulkitsemaan tekstejä. Harjoittelimme myös luovaa kielen käyttöä luonnontieteen näkökulmasta ja kirjoitimme runoja Ke1 alkuaine-esittelyjen pohjalta. Kuvaamataidon opiskelijat tulkitsivat runoja värein ja kuvin. Koska kurssit olivat eri koodeilla, yhteistyö tapahtui Google Driven avulla.

Projektiin osallistui 7 opetusryhmää, 6 oppiainetta ja lehtorit Anne Maria Mäkelä, Samuel Hinkkanen, Mikko Damski, Päivi Virtanen ja Satu Vierimaa


perjantai 29. toukokuuta 2015

Vaikuttamista matamatiikassa Tilastomatematiikkaa opiskeltiin kurssilla M6 maantieteen projektityöhön
liittyviä tilastollisia aineistoja käsittelemällä. Opiskelijat tutkivat valitsemansa kahden muuttujan välistä yhteyttä maantieteen “Oma paikka”-töissä käytettyjen valtioiden osalta. Opiskelijat esittelivät tilastoanalyysinsä koko ryhmälle, jolloin kunkin valtion tyypilliset piirteet tulivat esille ja eri aiheista tehdyistä tilastovertailuista voitiin tehdä kokoavia johtopäätöksiä. Toisen kurssin aiheisiin liittyvät tilastot toivat selvästi mielekkyyttä aineiston käsittelyyn. Tämä näkyi tilastotöiden korkeana tasona.

Pitkän matematiikan 1. vuoden opiskelijat tutkivat graafisesti Geogebran avulla miten yhtälön kertoimet vaikuttavat yhtälön kuvaajaan. Projektitöissä tutkittiiin eri kartioleikkausten yhtälöitä. Alla olevassa kuvassa on liukusäädinten avulla muutettu baraabelin yhtälön kertoimia. Yhtälöiden tutkiminen onnistui myös liikuttelemalla kuviota koordinaatistossa, jolloin voi tarkkailla mikä yhtälön kerroin muuttuu ja mihin suuntaan.


Talousmatematiikan kurssilla opiskelijat pohtivat omaan taulouteen vaikuttamisen tapoja. Kurssi aloitettiin budjetin laatimisella ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Lainoihin, verotukseen, sijoittamiseen ja indeksilaskentaa tutustuttiin opiskelijoiden esitysten avulla.